SE*Caruzellen´s Blozzie

SE*Caruzellen's Blozzie

 

GM2 - Negativ
Hypokalemi - Negativ